Welkom bij Argen-Co
Praktische informatie

De oproepingsberichten zijn naar alle vennoten verzonden op 16 oktober. De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 12 november om 11 uur. Deelname aan deze vergadering is niet verplicht.

 

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19-pandemie moedigt Argen-Co sterk aan te “stemmen op afstand” en vóór de algemene vergadering elektronisch te stemmen via www.argenco.be/av.

 

Fysieke deelname aan de algemene vergadering
Omwille van het veiligheidsrisico met betrekking tot Covid-19 wordt sterk aangemoedigd uw stem vanop afstand uit te brengen en wordt fysieke deelname afgeraden.

 

Aandeelhouders die toch persoonlijk aanwezig willen zijn op de algemene vergadering dienen dit overeenkomstig artikel 8 van het intern reglement voorafgaandelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur per e-mail naar info@argenco.be, of per brief (met vermelding van het vennotennummer) naar Argen-Co CV, Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. De uiterste datum van ontvangst van deze kennisgeving maandag 2 november 2020. Na ontvangst van uw kennisgeving wordt de locatie van de algemene vergadering meegedeeld aan de aangemelde vennoten.

 

We herhalen graag dat de deelname aan de algemene vergadering niet verplicht is.

 

De algemene vergadering wordt georganiseerd met inachtneming van de van overheidswege opgelegde veiligheidsmaatregelen. Om die reden zullen de deelnemers die fysiek aanwezig zijn tijdens de vergadering worden verzocht om zich te houden aan bepaalde veiligheidsinstructies, waaronder:

  • Plaatsnemen op zitplaatsen op een 1,5m afstand van elkaar.
  • Dragen van een mondmasker over neus en mond is verplicht.
  • Geen bijeenkomen voorafgaand en na afloop van de vergadering. Er wordt ook geen lunch voorzien.

Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen.

Coöperatief ondernemen

Coöperatief ondernemen is een vorm van duurzaam ondernemen, van welvaartscreatie en inkomensvorming. Een vennoot van een coöperatie doet dat samen met gelijkgezinden.

Argen-Co wenst als coöperatieve vennootschap waarde te creëren voor zijn vennoten. Hiertoe zal het enerzijds een participatie nemen in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, waardoor het jaarlijks een financieel dividend in functie van de resultaten aan zijn vennoten zal uitkeren, anderzijds voor zijn vennoten extra voordelen, kortingen gaan onderhandelen met externe partners.

De emissie werd op 18 mei vervroegd afgesloten omdat het bedrag van 25 miljoen euro bereikt werd. Klik hier om op de hoogte gehouden te worden van volgende emissies.

Argen-Co is een erkende coöperatieve vennootschap.

Coöperaties die werken volgens deze coöperatieve principes en waarden, kunnen een erkenning krijgen door de minister van Economie. Enkel erkende coöperaties kunnen deel uitmaken van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). De NRC promoot het coöperatieve gedachtegoed. De erkenning geldt als een garantie dat Argen-Co werkt volgens de coöperatieve principes en waarden.

Bij de uitbetaling van dividenden van coöperatieve vennootschappen wordt vanaf januari 2018 steeds een roerende voorheffing van 30% ingehouden. De vennoten kunnen deze roerende voorheffing recupereren voor de eerste schijf van 640 euro door aangifte van deze dividenden in hun personenbelasting.

 

Contactgegevens
Ondernemingsnummer BE 0823.992.630
Kantooradres: Krijtersveld 1 - 2160 Wommelgem
Telefoon: 03 353 28 33
E-mailadres: info@argenco.be
IBAN BE84 9731 7145 0059
BIC ARSPBE22

De statuten en het intern reglement werden goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2020

Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands, conform de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. Hierin wordt voorgeschreven dat het bedrijf de taal moet voeren van het gewest waar het gevestigd is.

 

Statuten

Intern reglement

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de voorbije emissies.

 

Emissie oktober 2020

Informatienota

 

Emissie mei 2018

Prospectus

Beknopte informatie over het aanbod

 

Emissie juni 2017

Prospectus

Beknopte informatie over het aanbod

 

Emissie november 2011

Prospectus 

Intekenen  

Argen-Co is een groeiende coöperatieve vennootschap, die als intentie heeft om regelmatig nieuwe emissies te lanceren. Het doel van deze emissies is om onze deelname in Argenta te behouden, maar ook om te investeren in duurzame projecten.

 

Uittreden

U kunt uitsluitend een aanvraag tot uittreding indienen tijdens de eerste zes maanden van het Argen-Co boekjaar, dat is tussen 1 juli en 31 december. De aanvraag is definitief en kan niet herroepen of geannuleerd worden.

Klik hier voor meer info over de uittredingsprocedure.

 

Klik op onderstaande link om de uittredingsprocedure in gang te zetten. Gebruik deze link enkel als u echt wil uittreden.

Uittredingsprocedure lanceren