RECLAME

Het openbaar aanbod

Doorlopende openbare aanbieding van B-aandelen (uitgifteprijs 50 EUR) tussen 05/05/2021 en 03/05/2022 met de mogelijkheid tot vervroegde afsluiting, wat in elk geval gebeurt zodra het maximumbedrag van 60 miljoen euro is opgehaald.

 

De bestelknop staat onderaan deze belangrijke informatie:

 

Waarschuwing

Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De aandelen worden niet gedekt door een depositobeschermingsregeling.

 

Alvorens een investering te doen in deze aandelen, moeten kandidaat-investeerders het gehele Prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht geven aan de risicofactoren beschreven in 1.2.3 en 1.3.3 van de samenvatting en in hoofdstuk 2 "Risicofactoren" van het Prospectus.

 

De kandidaat-investeerder dient in het bijzonder aandacht te schenken aan het concentratierisico (zie 2.2.1) in de portefeuille van Argen-Co: op datum van het Prospectus heeft Argen-Co als belangrijkste participatie een minderheidsdeelname in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. Deze participatie vormt meteen het voornaamste actief op de balans van Argen-Co. Hierdoor is ook het “bail-in” principe rechtstreeks op Argen-Co van toepassing: Een richtlijn bepaalt immers dat een bank in moeilijkheden in de eerste plaats gered moet worden door haar aandeelhouders en schuldeisers ("bail-in").

 

Verder wensen we de aandacht te vestigen op het feit dat de aandelen op naam zijn en dat bij uittreding maximaal de nominale waarde wordt uitbetaald.

 

Belangrijke documenten

 

Beleggingsdoelstelling

Een investering in aandelen van Argen-Co ondersteunt mee de ontwikkeling van het coöperatieve gedachtegoed en streeft naar een gezond rendement op lange termijn. Vennoten hebben ook toegang tot een aantrekkelijk pakket niet-financiële voordelen. Een overzicht van het actuele aanbod van deze voordelen is te consulteren op deze website.

 

Toepasselijk recht

De aandelen en de rechten en verplichtingen van Argen-Co CV worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

Vergoeding

De financiële opbrengst op een investering in aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar beslist de Algemene Vergadering over het dividend. Dit kan maximaal 6% bedragen. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen.

 

Minimum inschrijvingsbedrag

Het minimale inschrijvingsbedrag voor B-aandelen bedraagt 50 euro, de nominale waarde van 1 B-aandeel. De nieuwe aandelen worden toegewezen in volgorde van ontvangst van de betalingen.

 

Kosten en taksen

Er worden geen kosten noch beurstaks aangerekend voor het inschrijven of uitschrijven op de aandelen. Wel is er roerende voorheffing op de dividenden verschuldigd. Meer info hierover leest u hier.

 

Klachtendienst

Dienst klachtenbeheer – Krijtersveld 1 – 2160 Wommelgem - e-mail: info@argenco.be.