12/05/2022 Andere
Kandidaat-bestuurder gezocht

De raad van bestuur van Argen-Co zoekt thans een bestuurder om de vennoten die kantoorhouder zijn te vertegenwoordigen. Vandaag wordt dit mandaat ingevuld door Lemey NV met als vaste vertegenwoordiger Philippe Lemey. Philippe is kantoorhouder van het eerste uur bij Argenta. Hij heeft in 2010 Argen-Co mee opgericht en is sinds het begin ook bestuurder van Argen-Co. In 2016 werd zijn mandaat vernieuwd. In november 2022 komt na 12 jaar een einde aan zijn mandaat en wij doen hierbij dan ook een oproep naar onze aandeelhouders om zich kandidaat te stellen. Wat zijn de belangrijkste taken van de bestuurder? Bestuurders van Argen-Co bepalen de strategie van de organisatie en ontwikkelen plannen om binnen het kader van de statuten en de besluiten van de algemene vergadering, de doelstellingen van Argen-Co te realiseren. De raad van bestuur ziet erop toe dat de directie haar opdrachten correct uitvoert, controleert de financiën van de onderneming en houdt toezicht op de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. De bestuurder kent en respecteert het wettelijk kader, de statuten van de onderneming en het intern reglement. Hij /zij onderschrijft de principes van deugdelijk bestuur die opgenomen zijn in de code Buyse III (de corporate governance code voor niet beursgenoteerde ondernemingen). U vindt deze code hier. Wie kan zich kandidaat stellen? En hoe verloopt de procedure?Momenteel zoeken we kandidaten voor één bestuurder. Dit mandaat staat open voor aandeelhouders die kantoorhouder zijn van Argenta. Hoe verloopt de procedure? Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot en met zaterdag 16/07/2022 door een e-mail naar info@argenco.be te sturen met motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Rita Aerts, voorzitter van het bestuursorgaan en het benoemingscomité. Op 19/08/2022 zal het benoemingscomité, overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten, minimaal drie (3) kandidaat-bestuurders uit de ingestuurde kandidaturen selecteren.  In de week van 22/08/2022 zal het benoemingscomité haar beslissing meedelen aan de kandidaten. De door het benoemingscomité geselecteerde kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering op 10 november 2022, die hierover beslist. Wat zijn de vereisten om bestuurder te worden? Kandidaten moeten kantoorhouder van Argenta en vennoot van Argen-Co zijn. Kandidaten beschikken over: een open en reflectieve geest het vermogen om analytisch en strategisch te denken goede communicatievaardigheden: actief luisteren, in dialoog gaan, een eigen standpunt formuleren en verdedigen kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het Engels voldoende tijd om het mandaat naar behoren te vervullen: goede voorbereiding en actieve deelname aan de vergaderingen (de raad van bestuur komt een achttal keren per jaar samen) betrokkenheid en dienstbaarheid aan de belangen van Argen-Co Het benoemingscomité zal bij de evaluatie van de kandidaturen ook rekening houden met de noodzakelijke complementariteit op het vlak van bekwaamheden, achtergrond, ervaring, kennis en persoonlijkheidsaspecten om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de raad te bekomen. Bijkomende vragen?Indien u bijkomende vragen heeft kan u contact opnemen met Marc de Ruijter via e-mail naar marc.deruijter@argenco.be.

Meer lezen
19/11/2021 Algemene Vergadering
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,25% uit. Gisteren werd op de algemene vergadering het voorstel om een dividend van 3,25% uit te keren met 99% van de stemmen goedgekeurd. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep voor 2020 en de eerste helft van 2021  bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. Het dividend werd onmiddellijk na de algemene vergadering uitgekeerd.

Meer lezen
28/09/2021 Algemene Vergadering
Informatie over het dividend van Argen-Co

De Europese Centrale bank (ECB) maakte in september bekend de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen. Concreet houdt het in dat de ECB opnieuw toelaat dat kredietinstellingen (lees “banken”) dividenden uitbetalen. Dat is goed nieuws voor u en voor Argen-Co, en de raad van bestuur bevestigt dat zij op de Algemene Vergadering van 18 november een dividend van 3,25% zal voorstellen. Indien de Algemene Vergadering dit voorstel goedkeurt, dan wordt het dividend op vrijdag 19 november 2021 uitbetaald. Wanneer wordt het dividend uitgekeerd? Het dividend wordt na goedkeuring door de Algemene Vergadering uitgekeerd, in principe op vrijdag 19 november. Hoe wordt het dividend berekend? De aandelen die op 30/06/2021 ingeschreven waren in ons aandelenregister geven recht op het dividend. Nieuwe aandelen die in de loop van het boekjaar werden ingeschreven geven recht op een pro-rata (gedeeltelijk) dividend. Dit pro-rata wordt berekend op het aantal dagen tussen de aankoopdatum en het einde van het boekjaar (30/06/2021) gedeeld door 365 dagen.  Aandelen die in het nieuwe boekjaar werden aangekocht (dus aankopen vanaf 1 juli 2021) zullen vanaf november 2022 recht geven op dividend. Als u ingelogd bent, dan vindt u na de Algemene Vergadering een gedetailleerde berekening in uw persoonlijk dossier.

Meer lezen
22/06/2021 Algemene Vergadering
Nieuwe Raad van Bestuur voor Argen-Co

6 jaar na de oprichting van een onafhankelijk Argen-Co liepen de mandaten van de eerste verkozenen ten einde. De aanstelling van hun opvolgers vormde hét agendapunt van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 juni 2021. Voor de functie van vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders selecteerde het benoemingscomité drie kandidaten uit de ingediende kandidaturen. We houden eraan alle kandidaten te danken voor hun belangstelling. Omwille van de huidige coronamaatregelen was een fysieke vergadering nog niet mogelijk. Daarom kregen de vennoten enkele weken de tijd om online hun stem uit te brengen. Op de Bijzondere Algemene Vergadering werd volgend resultaat officieel gestemd: Gust Janssen kreeg het vertrouwen van de vennoten en volgt zichzelf op als vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders. Gust Janssen, 58 jaar uit Haasrode, is doctor in de economie (KULeuven) en huidig financieel directeur aan de Universiteit Hasselt. Ook de huidige onafhankelijke bestuurders Rita Aerts, Cynthia Van Hulle en René Dhondt mogen zich opmaken voor een tweede termijn: Rita Aerts, 64 jaar uit Antwerpen, is een master TEW. Ze is medeoprichter en partner van de Shikar Groep en was voorzitter van Plan België.  Cynthia Van Hulle, 65 jaar uit Stekene, is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KULeuven. Verder is ze lid van de raad van bestuur van Miko NV en Warehouses De Pauw als niet-uitvoerend bestuurder.  René Dhondt, 69 jaar uit Hofstade, is licentiaat Wiskunde. Tot 2017 was hij algemeen directeur en bestuurder bij Assuralia en tot 2019 docent aan Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de KU Leuven. Lemey NV, vertegenwoordigd door Philippe Lemey, zet het lopende mandaat als vertegenwoordiger van de A-aandeelhouders verder.  We wensen onze Raad van Bestuur alle succes en kijken uit naar een boeiende samenwerking!

Meer lezen
02/04/2021 Nieuws
3,25% dividend voor vennoten van Argen-Co CV

RECLAME De raad van bestuur van Argen-Co CV – coöperatieve minderheidsaandeelhouder van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep – heeft op 30 april 2021 besloten om een dividendvoorstel van 3,25% voor te stellen aan de algemene vergadering van 18 november 2021. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep op 1 april 2021 bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. In 2020 werd het dividend beperkt tot 1,50% omdat de Europese Centrale Bank op 27 april 2020 aan banken vroeg om geen dividenden uit te keren tijdens de Covid19-pandemie (ECB/2020/19). Deze aanbeveling werd op 27 juli 2020 een eerste keer verlengd (ECB/2020/35) en op 15 december 2020 publiceerde de ECB een aangepaste aanbeveling (ECB/2020/62). Eind september 2021 werd de aanbeveling door de ECB ingetrokken en mogen financiële instellingen dividenden uitkeren. Op 18 november 2021 werd op de Algemene Vergadering het dividenvoorstel van 3,25% met 99% goedgekeurd. Lees meer over de resultaten van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep door op deze link te klikken: ARGENTA KERNGEZOND OP ZIJN 65STE VERJAARDAG.

Meer lezen
16/09/2020 Andere
Overdracht van aandelen

De coöperatieve aandelen die u heeft zijn nominatieve aandelen. Dit wil zeggen dat deze aandelen op uw persoonlijke naam staan ingeschreven in het aandelenregister van Argen-Co CV. Sinds de nieuwe statuten van 28 augustus 2020 kan u de aandelen overdragen aan andere natuurlijke personen, maar dan dient u ons wel in kennis te stellen aan wie u de aandelen heeft overgedragen, zodat Argen-Co haar aandelenregister kan bijwerken. Werkwijze: Opstellen document kennisgevingVia onderstaande link kan u een document voor de kennisgeving invullen. Als u uw aandelen aan meerdere personen zou overdragen, dan moet u per persoon een kennisgevingsdocument opstellen. Uiteraard is het belangrijk dat u de persoonsgegevens van de ontvanger zeer accuraat noteert, want wij zullen deze gegevens opnemen in het vennotenregister. Ondertekenen van het document door beide partijenDe kennisgeving moet getekend worden door beide partijen, voorafgegaan door eigenhandig te schrijven "Gelezen en goedgekeurd". Als de ontvanger minderjarig is, moet het document getekend worden door de voogd waarvan u de gegevens hebt ingevuld tijdens het opstellen van de kennisgeving. Doorsturen van de documenten naar Argen-CoUw verklaring van overdracht kan pas behandeld worden als u het getekend document samen met een kopie van uw identiteitskaart, de identiteitskaart van de overnemer en -indien van toepassing- de identiteitskaart van de voogd waarvan u de gegevens hebt ingevuld tijdens het opstellen van de kennisgeving oplaadt via onderstaande link. Mocht dit niet lukken kunt u de documenten ook per post opsturen naar: Argen-Co CV, Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. U en de ontvanger ontvangen een bevestiging van zodra we het aandelenregister bijgewerkt hebben.Van zodra Argen-Co de ontvangen documenten gecontroleerd heeft en het aandelenregister is bijgewerkt, ontvangen u alsook de ontvanger van de aandelen een nieuw uittreksel uit het aandelenregister. In praktijk is dit één tot drie werkdagen na ontvangst van de documenten door Argen-Co.  Veelgestelde vragen: Kan ik ook aandelen overdragen naar minderjarige personen?Ja dat is mogelijk. Tot de leeftijd van 18 jaar is het echter de voogd of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent die de minderjarige zal vertegenwoordigen. Bij overdracht naar een minderjarige vragen we daarom de identiteitsgegevens van zowel de minderjarige als van de voogd. Wie krijgt het dividend?Om te bepalen wie recht heeft op het dividend kijkt Argen-Co naar de situatie op het einde van het boekjaar: De persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven op 30 juni heeft recht op het dividend zoals beschreven in artikel 29 van de statuten. Er is dus geen pro-rata verdeling van het dividend over beide partijen. Klik hier om de overdrachtprocedure te starten. Opgelet: Schenkingen zijn een complexe materie waar we geen advies in kunnen geven. We raden u aan om advies te vragen aan een specialist ter zake, bv. een notaris.  

Meer lezen
28/08/2020 Algemene Vergadering
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 augustus 2020

De buitengewone algemene vergadering van Argen-Co keurde op vrijdag 28 augustus alle voorgestelde statutenwijzigingen goed. 1.237 vennoten hebben aan de stemming deelgenomen, goed voor 10.298 stemmen. De statuten en het intern reglement vindt u hier terug: Statuten Intern reglement Alle agendapunten werden met een ruime meerderheid van meer dan 90 % goedgekeurd, en we wensen onze vennoten te bedanken voor het vertrouwen die ze in Argen-Co tonen.

Meer lezen
05/04/2019 Andere
Recuperatie roerende voorheffing op dividenden ontvangen in 2021

Sinds 1 januari 2018 wordt er bij de betaling of toekenning van dividenden door Argen-Co steeds een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt deze roerende voorheffing (en ook de roerende voorheffing op andere dividenden) recupereren voor de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden door de vermelding van de ingehouden roerende voorheffing in de aangifte in de personenbelasting. U dient hiervoor in vak VII, rubriek A1b het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden bij codes 1437-18 en 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting (met een maximum van 240 euro). Wanneer u gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte:Indien u geen aangifte moet indienen omdat u van de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dan kan u de roerende voorheffing verrekenen/terugvorderen: Via het indienen van een aangifte in de personenbelasting. Via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2022 bij de belastingdienst aankomen. Uw attest vindt u hier terug:Het exacte bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vindt u terug op het document “Fiscaal attest 2021” in de sectie 'Mijn documenten' (als u ingelogd bent). Hiermee kunt u aantonen dat er roerende voorheffing op uw dividend werd ingehouden. U moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

Meer lezen