Recent nieuws
05/08/2020
Buitengewone Algemene Vergadering: stemming wijzigingen aan de statuten

Vanaf donderdag 6 augustus kunt u deelnemen aan de stemming aangaande de wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’). De deelname is uiteraard niet verplicht, maar we appreciëren het wel als u ons als vennoot ondersteunt en mee de nieuwe statuten goedkeurt. Beschikbare informatieHet ontwerp van de nieuwe statuten, het nieuw intern reglement en een korte toelichting kan u nalezen op onze website www.argenco.be/av.  Om toegang te krijgen tot deze documenten en tot het stemformulier moet u zich aanmelden met uw vennotennummer en uw geboortedatum. Uw vennotennummer vindt u terug in de uitnodiging van de vergadering of bovenaan elke nieuwsbrief die we versturen. StemformulierU kan onmiddellijk online uw stem uitbrengen op onze website. Dat kan tot uiterlijk donderdag 27 augustus 2020, 17 uur. Van zodra u uw stemkeuze heeft ingediend ontvangt u ter bevestiging een email met de door u gemaakte keuzes. De uitslag van de stemming wordt na afloop van de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2020 op onze website gepubliceerd. Stemming via volmachtIndien u niet wenst te stemmen via het online stemformulier, dan kan u ook schriftelijk een volmacht verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Rita Aerts, met steminstructies per agendapunt. U kan hiervoor op www.argenco.be/av het volmachtformulier downloaden en afprinten. Uitoefening van het vraagrechtVennoten die een vraag willen stellen die verband houdt met de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering, kunnen deze schriftelijk stellen via email te verzenden naar info@argenco.be, eveneens uiterlijk tegen maandag 24 augustus 2020 om 17.00 uur. De antwoorden op deze vragen zullen zo snel als mogelijk bekend gemaakt worden op de website van de vennootschap en dit uiterlijk op vrijdag 28 augustus 2020 vóór 11u, uur van aanvang van de vergadering. We danken u alvast voor uw steun en medewerking.

Meer lezen
15/11/2019
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,10% uitDe algemene vergadering van Argen-Co keurde op donderdag 14 november 2019 de jaarrekening en het dividendvoorstel goed. Het dividend bedraagt 3,10%. De ambities voor het boekjaar 2019 – 2020 Om de natuurlijke uitstroom van vennoten te financieren, zullen we op regelmatige basis nieuwe emissies organiseren. Aandacht daarbij zal uitgaan naar het aantrekken van jongere vennoten. We zullen onze financiële buffer verder versterken, om bij moeilijke marktomstandigheden aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Tevens zullen we onze portefeuille verder differentiëren, om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de toezichthouder om niet alle eieren in dezelfde mand te leggen. Tot slot zullen onze statuten aangepast moeten worden om conform te zijn met de nieuwe vennootschapswet.

Meer lezen
05/04/2019
Recuperatie roerende voorheffing op dividenden ontvangen in 2019

Sinds 1 januari 2018 wordt er bij de betaling of toekenning van dividenden door Argen-Co steeds een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt deze roerende voorheffing (en ook de roerende voorheffing op andere dividenden) recupereren voor de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden door de vermelding van de ingehouden roerende voorheffing in de aangifte in de personenbelasting. U dient hiervoor in vak VII, rubriek A1b het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden bij codes 1437-18 en 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting (met een maximum van 240 euro). Wanneer u gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte:Indien u geen aangifte moet indienen omdat u van de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dan kan u de roerende voorheffing verrekenen/terugvorderen: Via het indienen van een aangifte in de personenbelasting. Via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2020 bij de belastingdienst aankomen. Uw attest vindt u hier terug:Het exacte bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vindt u terug op het document “Fiscaal attest 2019” in de sectie 'Mijn documenten' (als u ingelogd bent). Hiermee kunt u aantonen dat er roerende voorheffing op uw dividend werd ingehouden. U moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

Meer lezen