Recent nieuws
12/05/2022
Kandidaat-bestuurder gezocht

De raad van bestuur van Argen-Co zoekt thans een bestuurder om de vennoten die kantoorhouder zijn te vertegenwoordigen. Vandaag wordt dit mandaat ingevuld door Lemey NV met als vaste vertegenwoordiger Philippe Lemey. Philippe is kantoorhouder van het eerste uur bij Argenta. Hij heeft in 2010 Argen-Co mee opgericht en is sinds het begin ook bestuurder van Argen-Co. In 2016 werd zijn mandaat vernieuwd. In november 2022 komt na 12 jaar een einde aan zijn mandaat en wij doen hierbij dan ook een oproep naar onze aandeelhouders om zich kandidaat te stellen. Wat zijn de belangrijkste taken van de bestuurder? Bestuurders van Argen-Co bepalen de strategie van de organisatie en ontwikkelen plannen om binnen het kader van de statuten en de besluiten van de algemene vergadering, de doelstellingen van Argen-Co te realiseren. De raad van bestuur ziet erop toe dat de directie haar opdrachten correct uitvoert, controleert de financiën van de onderneming en houdt toezicht op de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. De bestuurder kent en respecteert het wettelijk kader, de statuten van de onderneming en het intern reglement. Hij /zij onderschrijft de principes van deugdelijk bestuur die opgenomen zijn in de code Buyse III (de corporate governance code voor niet beursgenoteerde ondernemingen). U vindt deze code hier. Wie kan zich kandidaat stellen? En hoe verloopt de procedure?Momenteel zoeken we kandidaten voor één bestuurder. Dit mandaat staat open voor aandeelhouders die kantoorhouder zijn van Argenta. Hoe verloopt de procedure? Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot en met zaterdag 16/07/2022 door een e-mail naar info@argenco.be te sturen met motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Rita Aerts, voorzitter van het bestuursorgaan en het benoemingscomité. Op 19/08/2022 zal het benoemingscomité, overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten, minimaal drie (3) kandidaat-bestuurders uit de ingestuurde kandidaturen selecteren.  In de week van 22/08/2022 zal het benoemingscomité haar beslissing meedelen aan de kandidaten. De door het benoemingscomité geselecteerde kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering op 10 november 2022, die hierover beslist. Wat zijn de vereisten om bestuurder te worden? Kandidaten moeten kantoorhouder van Argenta en vennoot van Argen-Co zijn. Kandidaten beschikken over: een open en reflectieve geest het vermogen om analytisch en strategisch te denken goede communicatievaardigheden: actief luisteren, in dialoog gaan, een eigen standpunt formuleren en verdedigen kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het Engels voldoende tijd om het mandaat naar behoren te vervullen: goede voorbereiding en actieve deelname aan de vergaderingen (de raad van bestuur komt een achttal keren per jaar samen) betrokkenheid en dienstbaarheid aan de belangen van Argen-Co Het benoemingscomité zal bij de evaluatie van de kandidaturen ook rekening houden met de noodzakelijke complementariteit op het vlak van bekwaamheden, achtergrond, ervaring, kennis en persoonlijkheidsaspecten om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de raad te bekomen. Bijkomende vragen?Indien u bijkomende vragen heeft kan u contact opnemen met Marc de Ruijter via e-mail naar marc.deruijter@argenco.be.

Meer lezen
19/11/2021
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,25% uit. Gisteren werd op de algemene vergadering het voorstel om een dividend van 3,25% uit te keren met 99% van de stemmen goedgekeurd. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep voor 2020 en de eerste helft van 2021  bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. Het dividend werd onmiddellijk na de algemene vergadering uitgekeerd.

Meer lezen
28/09/2021
Informatie over het dividend van Argen-Co

De Europese Centrale bank (ECB) maakte in september bekend de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen. Concreet houdt het in dat de ECB opnieuw toelaat dat kredietinstellingen (lees “banken”) dividenden uitbetalen. Dat is goed nieuws voor u en voor Argen-Co, en de raad van bestuur bevestigt dat zij op de Algemene Vergadering van 18 november een dividend van 3,25% zal voorstellen. Indien de Algemene Vergadering dit voorstel goedkeurt, dan wordt het dividend op vrijdag 19 november 2021 uitbetaald. Wanneer wordt het dividend uitgekeerd? Het dividend wordt na goedkeuring door de Algemene Vergadering uitgekeerd, in principe op vrijdag 19 november. Hoe wordt het dividend berekend? De aandelen die op 30/06/2021 ingeschreven waren in ons aandelenregister geven recht op het dividend. Nieuwe aandelen die in de loop van het boekjaar werden ingeschreven geven recht op een pro-rata (gedeeltelijk) dividend. Dit pro-rata wordt berekend op het aantal dagen tussen de aankoopdatum en het einde van het boekjaar (30/06/2021) gedeeld door 365 dagen.  Aandelen die in het nieuwe boekjaar werden aangekocht (dus aankopen vanaf 1 juli 2021) zullen vanaf november 2022 recht geven op dividend. Als u ingelogd bent, dan vindt u na de Algemene Vergadering een gedetailleerde berekening in uw persoonlijk dossier.

Meer lezen